Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují podmínky používání služby online prodeje produktů dostupné ve webovém obchodě www.erotikamarket.cz (dále jen: Webshop) registrovanými uživateli (dále jen Zákazník).

 

Internetový obchod je dostupný na internetu pod URL www.erotikamarket.hu. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek je dostupná na https://www.erotikamarket.cz/shop_help.php?tab=terms nebo si ji můžete stáhnout přes ikonu .pdf výše (vpravo nahoře).

 

Smlouva nepodléhá kodexu chování. Prohlížením Internetového obchodu, registrací nebo nákupem (kterýmkoli zde uvedeným) dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k uzavření smlouvy v souladu s těmito VOP. Zákazník jako uživatel Internetového obchodu je povinen akceptovat obchodní podmínky těchto VOP. Pokud Zákazník nepřijme některé z ustanovení VOP, nesmí používat stránku ani nakupovat v Internetovém obchodě.

 

Nakládání s osobními údaji Zákazníka je v souladu Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné přímo z hlavní stránky nebo přes následující odkaz https://www.erotikamarket.cz/shop_help.php?tab=terms, který obsahuje i údaje poskytovatele hostingu .

Technické informace potřebné k používání Webové stránky, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, poskytují informace dostupné na Webové stránce. Jazykem smlouvy je čeština. Přijaté objednávky jsou systémem Prodávajícího automaticky ukládány v elektronické podobě, do které si Kupující může později prohlédnout po přihlášení se do svého účtu.

Obsah:

1. Večírky a provoz Internetového obchodu
2. Registrace
3. Průběh nákupu, uzavření kupní smlouvy
4. Doručení, osobní odběr
5. Záruka
6. Omezení odpovědnosti
7. Autorské právo
8. Zásady ochrany osobních údajů
9. Vyřizování reklamací

Večírky a provoz Internetového obchodu

1.1. Vývojář a provozovatel tohoto internetového obchodu (dále jen: internetový obchod) a prodejce produktů distribuovaných v tomto internetovém obchodě:

Název společnosti: Webshop Logisztika Kft.

Adresa: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Sklad (místo): 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

Registrový soud: Registrový soud v Budapešti,

IČ: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-43

Daňové číslo EU: HU23121076

Číslo bankovního účtu:

EUR: HU95116000060000000067139000
SWIFT:GIBAHUHB

ID zprávy: 03327-0001

Registrační čísla správy údajů: NAIH-80612/2014. a NAIH-80611/2014.

Služby zákazníkům:
Adresa: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.
Otevírací doba prodejny: pracovní dny, pondělí až pátek: 8:00 až 18:00.
E-mailový kontakt: sales@erotikamarket.hu
(dále: Provozovatel nebo Prodávající)

Otázky týkající se ochrany údajů: adatvedelem@webshoplog.hu
Údaje a kontaktní údaje poskytovatele hostingu Provozovatele jsou následující:
Název společnosti: UNAS Online Kft.
Kontakt: telefon: +36-99/200-200
e-mail: unas@unas.hu
sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Název společnosti: Zerris Informatikai Kft.
Kontakt: telefon: +36 1 288 01 36
e-mail: support@zerris.hu
sídlo: 2094 Nagykovácsi, Fejér György utca 16/A.

1.2. Internetový obchod je přístupný na internetu pod URL www.erotikamarket.hu. Verze všeobecných obchodních podmínek, kterou lze kdykoli uložit a uložit, je verze ke stažení. Smlouva nepodléhá kodexu chování.
1.3. Smlouva vzniklá akceptací vychází z CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a služeb souvisejících s informační společností. zák. (dále jen Ekertv.) se považuje za písemnou smlouvu založenou na dohodě smluvních stran.
1.4. Provozovatel internetového obchodu je povinen dodržovat ustanovení těchto obchodních podmínek, sortiment prodávaného zboží, kupní cenu, lhůty atd. můžete to svobodně změnit. Změna je účinná ode dne jejího zveřejnění v E-shopu. Každý zákazník, který se změnami pravidel nesouhlasí, by měl přestat nakupovat. Změny se netýkají stávajících smluv (potvrzených objednávek).
1.5. Obsah internetového obchodu je určen výhradně osobám starším 18 let! Osoby mladší osmnácti let nesmí stránky navštěvovat.

Registrace

2.1. Kromě smluvního vztahu založeného prohlížením stránek je mezi kupujícím – uživatelem a prodávajícím v případě nákupu ve Internetovém obchodě uzavřena dodací (kupní) smlouva, která se řídí jak objednávkou, tak potvrzením a ustanoveními těchto VOP.

2.2. Na základě těchto VOP se uzavírá prodejní smlouva, proto objednávky podané na tomto základě se nepovažují za spotřebitelskou smlouvu.

2.3. Touto smlouvou prodávající zmocňuje kupujícího k prodeji zakoupených produktů v rámci maloobchodu za jejích podmínek, za podmínek uvedených v tomto bodě.

2.4. Údaje, informace a prospekty poskytnuté prodávajícím je kupující povinen sdělit svým zákazníkům bez jakýchkoli změn během prodeje produktů.

2.5. Kupující při obchodování s výrobky je povinen informovat Prodávajícího o stížnostech a stížnostech, které přijal jako informaci. Kupující však odpovídá svým zákazníkům za jakoukoli škodu vyplývající z používání Produktů, s výjimkou případů uvedených v bodě 5.

2.6. Registraci ve Webshopu jako prodejce (maloobchodníka) může iniciovat pouze právnická osoba nebo živnostník. Provozovatel je oprávněn, ne však povinen, kontrolovat legální fungování Partnerů z veřejných databází, zejména zda je jejich daňové číslo skutečné a zda nejsou v exekuci, likvidaci, likvidaci nebo v konkurzu.

2.7. Strana, která iniciuje registraci (dále jen: Partner) je povinna uvést svůj přesný název (název firmy, celé jméno v kartě podnikatele v případě živnostníka) a právní formu, údaje o firmě (sídlo, IČ nebo IČ). ) ve formě, kterou požaduje Provozovatel (v papírové nebo elektronické podobě). , daňové číslo, jméno zákonného zástupce, je-li odlišné: jméno kontaktní osoby, jakož i elektronické a případně telefonické kontaktní údaje a je třeba připojit společnost výpis ne starší 30 dnů.

2.8. Po registraci je Partner oprávněn zadávat objednávky.

2.9. Smluvní strany akceptují, že kupní smlouva se uzavírá v písemné formě, smlouva se uzavírá v maďarském jazyce a řídí se právem Maďarska bez ohledu na místo plnění.

2.10. Každá smluvní strana může vypovědět tuto smlouvu písemným oznámením druhé smluvní straně s 15-ti denní výpovědní lhůtou.

2.11. Prodávající může vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností, pokud kupující

2.11.1. je v prodlení více než 15 dní s jakoukoli platební povinností

2.11.2. nesplní povinnost odložené platby pomocí možnosti určené VOP, 5. den po uplynutí lhůty splatnosti,

2.11.3. zapojuje se do chování nebo obchodních praktik, které jsou neslučitelné s požadavky spravedlivé hospodářské soutěže (např. zákaz prodeje pod cenu / predátorské ceny) nebo nejsou v souladu s obecně očekávanými obchodními etickými standardy (nedostatečné informování spotřebitelů, vyhýbání se daňovým povinnostem), nebo poškozuje dobré jméno Prodávajícího nebo jeho produktů.

2.11.4. kopíruje maloobchodní nebo velkoobchodní marketingové materiály prodávajícího bez předchozího písemného povolení nebo působí se vzhledem, který lze zaměnit s maloobchodní nebo velkoobchodní image prodávajícího,

2.11.5. je proti němu zahájeno exekuční řízení, nařízená likvidace nejméně na prvním stupni nebo rozhodnuto o jeho likvidaci, 2.11.7. v případě jiného podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, včetně, nikoli však výlučně, porušování jiných autorských práv nebo ochranných známek nebo práv průmyslového vlastnictví nebo distribučních práv Prodávajícího nebo jakéhokoli jednání jinak nedůstojného Prodávajícího.

2.12. Tuto smlouvu může kupující vypovědět s okamžitou účinností, pokud prodávající

2.12.1. nejméně třikrát dodá výrobky, které nejsou vhodné pro zamýšlené použití,

2.12.2. jinak závažným způsobem poruší smlouvu.

13. Při okamžitém ukončení smlouvy Prodávající bezodkladně zruší registraci Kupujícího ve Webshopu a vymaže údaje uvedené ve Webshopu, kromě údajů vyžadovaných zákonem. Smlouva 2.11. V případě okamžitého zrušení dle bodu 1 tohoto článku je Prodávající oprávněn odmítnout přeregistraci Kupujícího nebo jiné společnosti působící s účastí alespoň 50% nebo stejného jednatele, nebo kdykoli zrušit a zrušit objednávky, které Prodávající ještě nevyřídí.

2.14. Okamžitým ukončením smlouvy ze strany Prodávajícího budou již rozpracovány, ale ještě neuhrazené objednávky Kupujícího zrušeny. Po odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího s okamžitou platností je prodávající povinen zrušit čekající objednávky nebo je splnit po zaplacení kupní ceny.

2.15. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen při své maloobchodní činnosti jednat s ohledem na dobré jméno prodávajícího a prokazovat spotřebitelům poctivé obchodní praktiky v souladu se zákonem a etickými pravidly. Kupující je povinen přijímat a plnit objednávky a reklamace spotřebitelů v dobré víře a způsobem, který je pro něj férový. V případě otázky je Kupující povinen vyžádat si stanovisko Prodávajícího.

2.16. DŮLEŽITÉ: Obsah a obrázky databáze produktů jsou duševním vlastnictvím Webshop Logisztika Kft. Jeho používání můžete kdykoli ukončit a omezit a Kupující není oprávněn jej po ukončení smlouvy v jakékoli podobě užívat.

3. Průběh nákupu, uzavření kupní smlouvy

3.1. Podáním objednávky je mezi Partnerem a Provozovatelem uzavřena dodací (kupní) smlouva v případě nákupu ve Webshopu, jejíž právní vztah se řídí objednávkou i potvrzením, jakož i ustanoveními těchto VOP. . V případě rozporu platí podmínky jednotlivé objednávky a potvrzení, je-li rozpor výslovně uveden, a použijí se ustanovení VOP s přihlédnutím k sobě.

3.2. Obchodní podmínky kupní smlouvy přijímá partner odesláním objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající potvrdí nákup e-mailem. V případě, že e-mail potvrzující přijetí objednávky zákazník neobdrží do 48 hodin, je zákazník uvolněn z nabídky, není povinen zakoupit objednaný produkt nebo využít službu. Objednávky se automaticky ukládají elektronicky v Internetovém obchodě, který si zákazník může později prohlédnout. Smluvní strany se dohodly, že takto uzavřená smlouva bude považována za uzavřenou v písemné formě, smlouva bude uzavřena v maďarském jazyce a bude se řídit právním řádem Maďarska. Uzavřená smlouva nebude evidována. Prodávající na požádání zašle kopii objednávky v elektronické formě s vědomím čísla objednávky. Prodávající zašle písemné potvrzení smlouvy spolu s dodáním produktů v souladu se zákonem. Písemné potvrzení se může objevit i na faktuře zaslané za produkty.

3.3. Objednávky ve Webshopu lze zadávat pouze elektronicky, prostřednictvím internetu v internetovém obchodě na adrese www.erotikamarket.hu. Objednávky uskutečněné telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem jsou neplatné a nebudou ze strany Provozovatele realizovány. Internetový obchod může přijmout a zrealizovat objednávku jen tehdy, pokud zákazník vyplní pole na registrační a nákupní stránce. Internetový obchod neodpovídá za žádné škody způsobené tím, že tak neučiníte, ani za žádné technické problémy, které mohou vzniknout během procesu. Doručení nebo jiné dodatečné náklady vzniklé v případě nesprávného nebo nedostatečně podrobného adresování nebo jiných údajů nebo informací nese objednatel.

3.4. Technické možnosti pro opravu chyb při zadávání údajů:

Chyby při zadávání údajů lze opravit před stisknutím tlačítka „Zaznamenat objednávku“. Chcete-li se vrátit zpět, použijte tlačítko „Zpět“. Údaje a přihlašovací heslo poskytnuté při registraci lze kdykoli změnit po přihlášení v části „Údaje o zákazníkovi“. Obsah „Košíku“ lze kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce vymazat. V případě zjištění chyby při zadávání údajů po odeslání objednávky je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit na e-mailovou adresu sales@erotikamarket.eu.

3.5. V případě neúplných kontaktních údajů Prodávající objednávku nesplní.

3.6. Prohlížením Internetového obchodu můžete jednotlivé produkty přidat do virtuálního košíku kliknutím na funkci „košík“ na vlastní stránce vybraných produktů k nákupu. Minimální částka objednávky je 12,5 €. Po výběru produktů lze spustit samotný proces objednávání kliknutím na tlačítko „Platby“ a následně odeslat samotnou objednávku vyplněním objednávkového formuláře. Před prvním nákupem ve Webshopu je třeba se zaregistrovat a v případě dalších objednávek se musíte přihlásit do již vytvořeného registračního účtu. Registrace usnadňuje pozdější nákupy a využití různých slev.

3.7. Po velkoobchodním přihlášení jsou ceny uvedeny na stránce ve všech případech bez DPH. Hrubé ceny zahrnují 27% daň z obratu. Produkty s cenou 0 € (nula) nejsou v té době dostupné. Objednávka takových produktů není platná, uvedení ceny 0 € se nekvalifikuje jako bezplatná nabídka. Částka, kterou má zaplatit kupující, sestává z celkové kupní ceny všech objednaných produktů skladem, DPH a v případě doručení kurýrní službou i poplatku za doručení. V Internetovém obchodě se mohou vyskytnout překlepy, jako je chybné označení cen (zejména: chyba desetinné čárky, kupní cena 1 € apod.), Provozovatel nenese odpovědnost za zveřejněné údaje, vyhrazuje si právo nepřijmout objednávku v v případě zobrazení nesprávných údajů a uzavřít smlouvu nebo v případě uzavření smlouvy od ní odstoupit s prohlášením sděleným před předpokládaným splněním objednávky.

3.8. V případě zahraničních partnerů Szekler bude fakturována čistá cena s přihlédnutím k tomu, že partner dodává produkty mimo Maďarsko podle svého prohlášení. Přijetí těchto VOP se považuje za vyjádření Partnera s takovým obsahem. Partner je v tomto případě zodpovědný za skutečný vývoz zboží z tuzemska, Provozovatel neodpovídá za nedodání. V případě, že zahraniční partner nehodlá vyvézt objednávku z tuzemska, je povinen tuto skutečnost zároveň s objednávkou oznámit Provozovateli, přičemž na faktuře uvede platnou DPH a vystaví fakturu na brutto částku. Pokud Provozovateli selháním Partnera vznikne škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši.

3.9. Ceny uvedené v E-shopu (nabídka prodávajícího) platí do odvolání nebo změny. Obrázky produktů a informace o akcích v Internetovém obchodě slouží pouze pro informační účely a mohou se lišit od skutečnosti. Z důvodu rychlých změn zásob mohou být některé produkty uvedeny jako „skladem“, i když ve skutečnosti na skladě nejsou. Internetový obchod za takové chyby ani za vypsání ceny produktů neodpovídá, informuje o tom zákazníka po zjištění chyby a má právo objednávku zrušit.

3.10. Částku k úhradě lze zobrazit v Internetovém obchodě při načtení objednávky, nebo Prodávající zašle Kupujícímu elektronické potvrzení. Objednávku lze stornovat nebo upravit po elektronickém a telefonickém odeslání objednávky, nejpozději do doručení balíku, který je předmětem objednávky, kurýrní službě.

3.11. Obal

Internetový obchod ve všech případech doručuje objednané produkty v DISKRÉTNÍ zabalené zásilce, která ani vzhledem, ani označením odesílatele neodkazuje na obsah zásilky. Údaje zákazníků jsou ze strany Webshopu důvěrné, takže skutečnost o objednávce ani údaje zákazníka nejsou poskytnuty žádné jiné osobě nebo společnosti (kromě kurýrních společností) kromě zákazníka. (podrobnosti naleznete v části Správa dat)

3.12. Důležité vlastnosti produktu, rozměry

3.12.1. Velikosti erotických oděvů prodávaných ve Webshopu se liší od běžných v Maďarsku (obvykle větších), proto je obzvláště důležité použít tabulku velikostí, která je k dispozici na boku daného produktu. Internetový obchod vyzývá všechny své zákazníky, aby si vybrali přesné velikosti, neboť z hygienických důvodů není možné zakoupené erotické oblečení v případě zvolení špatné velikosti vyměnit.

3.12.2. Sortiment prodávaný na stránce: erotické prádlo, intimní hygiena, sexuální pomůcky, krémy, sexuální společenské hry, kondomy, suvenýry, drogerie atp. Každý produkt nalezený v internetovém obchodě je doporučen pouze osobám starším 18 let! Všechny produkty (zejména krémy, lubrikanty, oleje, kapsle) je nutno uchovávat mimo dosah dětí!

3.12.3. Barvy jednotlivých produktů mohou být zobrazeny počítačem uživatele odlišně od skutečnosti, proto Prodávající nepřebírá odpovědnost za úplné sladění barev.

3.13. Prohlášení o přenosu údajů: - V případě zvolení způsobu platby přes Simple souhlasím s tím, že následující osobní údaje uložené v jeho databázi uživatelů budou přeneseny společnosti OTP MOBIL Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) jako pro správce údajů. Rozsah přenášených údajů: uživatelské jméno, příjmení, jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa. Účelem přenosu údajů je poskytnout uživatelům asistenci v oblasti služeb zákazníkům, potvrzení transakcí a sledování podvodů na ochranu uživatelů.

4. Doručení

4.1. Objednané produkty doručí Prodávající na adresu uvedenou Partnerem za asistence kurýrní služby a je možné si je osobně vyzvednout v sídle Prodávajícího v souladu s bodem 4.8. za podmínek stanovených v

4.2. V případě doručení kurýrní službou je dodací lhůta pro produkty uvedené na skladě nebo skladem ve Webshopu maximálně 10 pracovních dnů, pro produkty které nejsou skladem, termín individuálně dohodnutý. Pokud Prodávající dodal produkty kurýrní službě prokazatelně včas, neodpovídá za prodlení dodání. Internetový obchod se snaží dodržet dodací lhůtu, ale neodpovídá za to, není-li možné dodržet nadstandardní dodací lhůtu. V případě jakéhokoli prodlení se Internetový obchod bude snažit, není však povinen o tom zákazníka informovat.

4.3. Partner je povinen při doručení (nebo osobním odběru) zkontrolovat neporušenost balíku, počet produktů a podepsat účtenku. V případě poškozeného obalu je třeba závadu zaznamenat na místě. Při převzetí se doporučuje zkontrolovat neporušenost produktu a v případě nedostatku množství nebo poškození produktu zaznamenat závadu nebo závady na místě. Zákazník může převzít výrobek jen v nepoškozeném obalu na vlastní riziko. V případě absence protokolu jsou možnosti kvantitativní námitky a uplatnění záruky na poškozený výrobek omezené. Reklamaci množství nebo poškození lze bez obav akceptovat, pokud se pořídí videozáznam otevírání balíku, ze kterého je zřejmé, že balík byl na začátku záznamu neotevřený (zaznamenají se všechny strany balíku) a nahrávka zaznamenává celý balík nerozřezaný.obsah.

4.4. Pokud se doručení balíku během doručování nezdaří, dodavatel na to upozorní a následně se pokusí balík doručit znovu maximálně dvakrát. Doručení probíhá mezi 9:00 a 17:00 každý pracovní den. Partner je povinen uvést doručovací adresu, je-li dostupná ve výše uvedeném časovém intervalu. Doručený balík je diskrétní, takže adresa může být i pracovní! Po neúspěšném doručení Provozovatel prohlásí objednávku za neplatnou a zruší ji.

4.5. Dodací a platební podmínky jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.erotikamarket.cz/shop_contact.php?tab=shipping

4.6. Plnění ze strany kupujícího se považuje za souladné se smlouvou, zaplatí-li kupní cenu. Plnění ze strany Prodávajícího se považuje za v souladu se smlouvou, jsou-li dodané produkty předány kurýrní službě, nebo Kupujícímu v případě osobního převzetí.

4.7. Prodávající je povinen při zpřístupnění produktů předat veškeré doklady a dokumentaci potřebné k použití, zejména návod k obsluze, jakož i doklady týkající se uvedení na trh a záruky.

4.8. Uvědomujíc si trestní odpovědnost zahraničního Kupujícího s platným daňovým číslem EU, prohlašuje, že všechny produkty objednané u Webshop Logisztika Kft budou uvedeny na trh mimo území Maďarska, v jiném členském státě Evropské unie. Kupující je povinen v souvislosti s tímto Webshopem Logisztika Kft. splnit povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z obratu v zemi určení.

5. Záruka

5.1. Prodávající přebírá na jím prodávané zboží jinou záruční dobu v závislosti na druhu zboží v souladu s platnou legislativou.

5.2. Záruční odpovědnost prodávajícího se řídí zákonem V. z roku 2013 Občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník). Výrobky prodávané v internetovém obchodě, vzhledem k tomu, že se na ně vztahuje „vyhláška 151/2003 o povinné záruce na některé předměty dlouhodobé spotřeby (IX. 22.) neplatí, povinné ručení neplatí.

5.3. Záruka produktů je zahrnuta v balení produktů, pokud jsou takové povahy, že to lze interpretovat. Podmínkou pro uplatnění záručních nároků je existence originálu faktury. Na uplatnění záručních nároků platí i pravidla zákona V. z roku 2013 Občanského zákoníku. Na závady způsobené nesprávným používáním, skladováním a poškozením se nevztahuje záruka.

5.4. Před dalším prodejem produktů zakoupených ve Webshopu je Partner povinen zkontrolovat bezvadný stav produktu, neporušenost obalu a případně, zda neuplynula záruční doba uvedená na obalu produktu. V internetovém obchodě se prodávají pouze nové produkty.

5.5. Prodávající neodpovídá za žádné škody ani jinou odpovědnost za škody vzniklé Kupujícímu v souvislosti s produkty prodávanými třetím osobám (včetně škod vyplývajících z vad produktů). Výjimkou z ustanovení tohoto bodu jsou produkty, které Kupující převzal od Prodávajícího v prokazatelně nepoškozeném obalu, bez ohledu na to, zda byly převzaty osobně nebo za pomoci kurýrní služby. V případě, že Kupující převzal produkty od Prodávajícího v nepoškozeném obalu, musí být o této skutečnosti sepsán protokol o převzetí. Prodávající neodpovídá za případné škody na produktech dodatečně nahlášené kupujícím. Kupující není oprávněn prodávat poškozené, nekompletní, expirované zboží v maloobchodě, za škody související s jeho porušením odpovídá výlučně kupující.

5.6. Prodávající poskytuje na produkty záruku v souladu s platnou legislativou.

5.7. Prodávající se ve smyslu těchto VOP zavazuje na každé zboží poskytnout záruční dobu šest měsíců v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. v souladu s ustanoveními o Prodávající odpovídá za záruku, pokud prodávaný výrobek v době plnění neodpovídá vlastnostem určeným zákonem nebo smlouvou.

5.8. Váš záruční nárok musí být doložen Partnerem (doklad o původu vady). Pokud Partner v době uzavírání smlouvy o chybě věděl nebo o ní vědět měl, Prodávající se zbavuje záruční odpovědnosti.

5.9. Uplatňování záruky a záručních nároků

5.9.1. Partner může dle vlastního uvážení požadovat opravu nebo výměnu, pokud není možné splnit zvolenou záruční reklamaci nebo by to mělo za následek nepřiměřené dodatečné náklady Prodávajícího v porovnání s jinou záruční reklamací, berouce v úvahu hodnotu reklamace. dodané zboží v dobrém stavu., a nepohodlí způsobené reklamujícím výkonem záručního práva. Můžeme poskytnout náhradu, pokud je produkt dostupný a lze jej vyměnit.

5.9.2. Pokud nemáte právo na opravu nebo výměnu, nebo pokud Prodávající opravu nebo výměnu neprovedl, nebo pokud tuto povinnost nemůžete splnit za podmínek uvedených v předchozí větě, můžete dle vlastního uvážení, požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Není prostor ke stažení kvůli menší chybě. Oprava nebo výměna se provede v přiměřené době a bez významných obtíží pro nositele práva, s přihlédnutím k povaze věci a zamýšlenému použití nositele práva. Partner je povinen oznámit Prodávajícímu námitku co nejdříve po zjištění vady. Partner je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou zpožděním v komunikaci.

5.9.3. Pokud výrobek označený jako vadný nemá vadu a při obhlídce nevyjde najevo jiná vada, Prodávající neručí za záruku, výrobek nevymění a nevrátí kupní cenu. Partner je však v takovém případě oprávněn převzít produkt osobně nebo požádat o jeho opětovné doručení na vlastní náklady.

6. Omezení odpovědnosti

6.1. Nakupování v Internetovém obchodě předpokládá, že Partner si je vědom a akceptuje možnosti a omezení internetu, zejména s ohledem na technické provedení a možné chyby.

6.2. Internetový obchod není žádným způsobem zodpovědný za položky uvedené níže, a to z jakéhokoli důvodu:

6.2.1. Nepřijetí nebo změna jakýchkoli údajů odeslaných a/nebo přijatých na internetu.

6.2.2. Jakákoli porucha v internetové síti, která brání plynulému chodu Internetového obchodu a nakupování.

6.2.3. Jakékoliv selhání kteréhokoli přijímacího zařízení na komunikačních linkách.

6.2.4. Ztráta jakéhokoli nevyžádaného nebo vráceného listu, ať již přijatého v papírové nebo elektronické formě, ale zejména jakákoli ztráta údajů.

6.2.5. Jakýkoli software nefunguje správně.

6.2.6. Důsledky jakékoli chyby programu, mimořádné události nebo technické chyby.

6.3. Internetový obchod neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody z jakýchkoli důvodů vzniklých v důsledku přihlášení do Internetového obchodu nebo prohlížení Internetového obchodu.

6.4. Partner v plném rozsahu a neomezeně odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku poskytnutí osobních údajů jiné osoby nebo jejich zveřejnění v internetovém obchodě. V takovém případě provozovatel poskytne veškerou pomoc příslušným orgánům s cílem zjistit totožnost porušovatele.

6.5. Partner může využívat veřejné komunikační kanály (psaní recenzí produktů), které jsou součástí Internetového obchodu, na vlastní riziko. Internetový obchod není automaticky moderován. dozví-li se o tom provozovatel jiným způsobem, má právo na dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli obsahu nebo jeho části bez udání důvodů. V případě opakovaného nebo hrubě porušujícího jednání má provozovatel právo natrvalo vyloučit uživatele z používání stránky, včetně odhlášení.

6.6. Provozovatel vylučuje odpovědnost za správnost a pravdivost informací, popisu produktu, uživatelské příručky a povolení, charakteristik a jiných dokumentů zveřejněných výrobcem produktu nebo poskytnutých výrobcem nad rámec zákonem požadovaných případů a bez výjimek zákona, (a to iv případě, že překlad těchto dokumentů vyhotovuje nebo vyhotovuje Provozovatel), za předpokladu, že tyto informace Provozovatel získá i od výrobce. Provozovatel dále neodpovídá za to, že obsah těchto dokumentů je správný nebo skutečný i po jejich vystavení.

7. Autorské právo

7.1. Veškerý obsah na stránce Internetového obchodu (text (článek, produktová brožura, informace, aktuální VOP apod.), ilustrace, obrázek, jiné informace nebo údaje), jakož i veškerý obsah na produktech a v informacích souvisejících s produkty (text , ilustrace, obrázek ), jiné informace nebo údaje), také databázepatří provozovateli Webshopu bez omezení prostoru a času. Především je zakázáno používat obsah stažený z Internetového obchodu k jiným účelům než k jeho nákupu v Internetovém obchodě, ke zpracování, kopírování a pod. V případě porušení autorských a jiných práv Internetového obchodu nebo porušení této Smlouvy okamžitě zahájí proti porušovateli soudní řízení. Používáním Webshopu Partner souhlasí s tím, že kopírování obsahu stránky nebo její používání pro jiný než zde uvedený účel se považuje za porušení (porušení těchto VOP), i když nemusí být chráněno autorským právem. V případě všech takových porušení uživatel souhlasí s tím, že Webshop je povinen zaplatit provozovateli Webshopu pokutu ve výši 375 € bez prokázání škody.

7.2. Internetový obchod si vyhrazuje právo zahájit soudní řízení před soudy nebo úřady proti jakékoli osobě, která se dopustí nebo se pokusí spáchat porušení prostřednictvím internetového obchodu (včetně nákupu). Internetový obchod nemůže nést odpovědnost za jakékoli porušení spáchané třetí stranou v neprospěch uživatele nebo zákazníka.

7.3. V případě jakéhokoli porušení používání stránky nebo souvisejícího se zájmy Prodávajícího má provozovatel Webshopu právo s okamžitou platností pozastavit registraci Partnera, vymazat jeho osobní a jiné údaje a registraci. Údaje mohou být nadále zpracovávány pro účely řízení o porušení nebo porušení práva. Internetový obchod není povinen upozornit uživatele na výše uvedené kroky.

7.4. Internetový odkaz na Internetový obchod lze umístit bezplatně. Internetový obchod je však oprávněn požadovat zrušení tohoto bezdůvodně.

7.5. Zobrazení Internetového obchodu nebo jakékoli jeho části na jiné doméně, například jako orámovaná aplikace, jako součást vlastních stránek, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem.

7.6. Webová stránka, na které je umístěn odkaz na Internetový obchod, nesmí vzbuzovat dojem, že provozovatel Internetového obchodu doporučuje, podporuje použití nebo nákup služby nebo produktu prodávaného nebo nabízeného na tomto webovém sídle.

7.7. Odkazující stránka nesmí obsahovat nepravdivé informace o právním vztahu mezi Webshopem a propojující webovou stránkou a Webshopem. Internetový obchod bude namítat proti použití jakéhokoli odkazu na něj, který poškozuje pověst a zájmy Internetového obchodu.

7.8. Některé služby Internetového obchodu umisťují do počítače uživatele jedinečný identifikátor, zvaný soubor cookie. Cookies slouží pouze k usnadnění „ověření“ uživatelů, provozovatel je nepoužívá k jiným účelům. Zakázání přijímání souborů cookie uživatelům nebrání ve využívání služeb Internetového obchodu.

7.9. Registrací provozovatel Webshopu zpřístupní uživateli Webshopu automaticky aktualizovanou databázi produktů ve formátu .xml výměnou za zaplacení licenčního poplatku ve výši 105 € + DPH jako licenčního poplatku (partneři, kteří tuto částku uhradit před nabytím účinnosti této změny VOP). Databáze produktů jako sbírkové dílo a některé její prvky jsou chráněny autorským právem, které je uděleno provozovateli a uživateli jen za nevýhradní, nepřevoditelná a nepřevoditelná uživatelská práva za účelem dalšího prodeje produktů po dobu specifikovaná v této smlouvě. Po ukončení této smlouvy nebo po 180 dnech nečinnosti, tedy bez nákupní lhůty, je uživatel Webshopu povinen databázi produktů neprodleně vymazat a odstranit a nesmí ji dále používat. Uživatel Internetového obchodu je povinen v případě porušení tohoto ustanovení zaplatit pokutu ve výši 375 €.

8. Zásady ochrany osobních údajů

Informace o správě údajů v Internetovém obchodě je dostupný na následujícím odkazu:  https://www.erotikamarket.hu/cz/shop_help.php?tab=terms

9. Vyřizování reklamací

9.1. Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, na kterou lze nahlásit reklamaci a kontakt, jsou totožné s adresou Zákaznického servisu Internetového obchodu uvedenou v bodě 1.1.

9.2. Stížnost partnera můžete podat ústně nebo písemně u zákaznického servisu. Za reklamaci se nepovažuje, pokud partner požaduje informace nebo řešení v souvislosti s provozem a činností internetového obchodu.

9.3. Internetový obchod neprodleně prošetří ústní stížnost a v případě potřeby napraví. V případě, že partner nesouhlasí s vyřízením reklamace, internetový obchod o reklamaci a stanovisku k ní neprodleně vyhotoví zápis a jeho kopii poskytne partnerovi. Není-li možné reklamaci prošetřit ihned, internetový obchod o reklamaci neprodleně vyhotoví zápis a kopii poskytne zákazníkovi, jinak postupuje dle bodu 9.4.

9.4. Internetový obchod odpoví na písemnou reklamaci písemně do třiceti dnů, pokud zákon nestanoví jinak. Evidovaná stížnost musí obsahovat jméno stěžovatele, adresu a popis stížnosti.

Platné od 02.15.2024.

Tento dokument je chráněn autorským právem a nesmí se kopírovat, upravovat ani jinak používat bez povolení!

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (dále jen „správce údajů“) jako www.erotikamarket.hu. a provozovatel webové stránky přístupné pod názvem domény (dále jen „webová stránka“) tímto zveřejňuje pravidla nakládání s údaji návštěvníků webové stránky a uživatelů služeb souvisejících s webovou stránkou (dále společně). , zásady správy údajů a informace o správě údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů Provozovatel tímto informuje Dotčenou osobu o osobních údajích zpracovávaných na Webové stránce, o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, o způsobu a možnostech uplatnění práv dotčených osob. .

Provozovatel se zavazuje, že veškeré zpracování údajů související s jeho činností je v souladu s požadavky stanovenými v těchto předpisech a platné legislativě.

Pokyny na ochranu údajů související se správou údajů provozovatele jsou nepřetržitě dostupné na https://www.erotikamarket.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy nebo si je můžete stáhnout kliknutím na ikonu .pdf výše (vpravo nahoře) .

 

Pokud má dotyčná osoba otázku, která není na základě tohoto oznámení jasná, napište nám (adatvedelem@webshoplog.hu) a náš kolega na vaši otázku odpoví.

 

Upozorňujeme informátory na skutečnost, že v případě neposkytnutí vlastních osobních údajů je informátor povinen získat souhlas dotyčné osoby.

 

Používáním Webové stránky Dotčená osoba akceptuje ustanovení Zásad ochrany osobních údajů a souhlasí se správou údajů uvedenou níže.

1. Pojmy

a) „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování definovány právem Unie nebo členského státu, mohou provozovatele nebo zvláštní kritéria pro určení provozovatele určit právo Unie nebo členského státu;

b) "osobními údaji" jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("dotčená osoba" v tomto dokumentu: "běžný zákazník"); identifikovat fyzickou osobu, která přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na jeden nebo více faktorů, jako je jméno, číslo, místo, online identifikátor nebo fyzická, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby, kterou lze identifikovat;

c) „zpracováním“ jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory, ať už automatizované nebo ne, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, třídění, uchovávání, transformace nebo změny, vyhledávání, nahlížení, používání, přenosu, distribuce nebo jinými prostředky přístupu, koordinace nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení;

d) „omezením zpracování údajů“ označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnosti;

e) „profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů pro účely posuzování některých osobních charakteristik fyzické osoby, zejména její výkonnosti, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování a bydliště. nebo se používá k analýze nebo předpovídání charakteristik souvisejících s pohybem;

f) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele;

g) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytovány, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, se nepovažují za příjemce; zpracovávání takových údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

h) „souhlasem dotyčné osoby“ dobrovolný, konkrétní a řádně informovaný projev vůle dotyčné osoby projevit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají, prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného vyjádření souhlasu dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. prohlášení o souhlasu;

i) „incidentem ochrany údajů“ porušení bezpečnosti, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo neoprávněný přístup k osobním údajům, které se přenášejí, uchovávají nebo se s nimi jinak zachází;

2. Jméno správce údajů

S údaji pracuje Webshop Logisztika Kft.

 

Webshop Logisztika Kft.

Adresa: 3733 Kárpat utce, Budapešť.

IČ: Cg. 01-09-953952

Daňové číslo: 23121076-2-41

Registrační soud: Rejstříkový soud v Budapešti

Poštovní adresa: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16.

E-mailová adresa: info@webshoplog.hu

Problémy s ochranou osobních údajů: adatvedelem@webshoplog.hu

Telefonní číslo: +36-20-808-9009

ID správce dat: 03327-0001

3. Právní základ, účel a doba zpracování údajů

Zainteresované strany môžu poskytnúť informácie a údaje o sebe na webovej stránke dvoma spôsobmi:

- Osobné údaje výslovne poskytnuté alebo sprístupnené pri využívaní služieb webovej stránky (pozri časť 3.1).

- Informácie poskytnuté správcovi údajov v súvislosti s používaním webovej stránky v súvislosti s návštevou webovej stránky a jej používaním (pozri časť 3.2).

 

Právnym základom spracúvania údajov je vo všetkých prípadoch EURÓPSKY PARLAMENT A RADA (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (ďalej len „nariadenie“) bolo stanovené v súlade s článkom 6 ods. 1, ktorý je uvedený pre každý prípad spracovania údajov.

 

Dotknutá osoba má právo čiastočne alebo úplne odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo požiadať o vymazanie svojich údajov písomným oznámením Prevádzkovateľovi.

 

3.1. Špeciálne informácie

 

Prevádzkovateľ spracúva na webovej stránke Internetového obchodu aj osobné údaje patriace do osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 (údaje súvisiace so sexuálnym životom), vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ prevádzkuje Internetový obchod pre dospelých, preto rozsah dostupných produktov je mimoriadny po tom, čo si ho Dotknutá osoba objednala. Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať len na účely uvedené v tomto prospekte s výslovným súhlasom Dotknutej osoby.

 

3.2. Osobné údaje spracúvané

Manipulácia

s údajmi

Rozsah spracovaných údajov

Trvanie spracovania údajov

Účel spracovania údajov

Právny základ spracovania údajov

Registrácia

Kontaktné informácie:

Priezvisko

Krstné meno

Telefónne číslo

Emailová adresa

Fakturačná adresa:

Krajina, PSČ, mesto, ulica, číslo domu

Spracovanie osobných údajov poskytnutých pri registrácii a procese objednávania začína registráciou a trvá do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o zrušenie svojej registrácie, Prevádzkovateľ ju vymaže zo svojho systému najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzky Webovej stránky.

Zabezpečenie využívania služby dostupnej vo webovom obchode a podmienenej registráciou (nákup, zabezpečenie účasti vo vernostnom systéme, umožnenie fakturácie, doručovanie objednávok)

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Vystavenie faktúry

Meno, adresa, DIČ v prípade spoločnosti

8 rokov od vydania

Identifikácia Dotknutej osoby ako zákazníka na faktúre vystavenej k objednávke a adresa, ktorú je možné objednať, ktorá je potrebná pre povinné uvedenie na faktúre. V prípade objednávajúcej firmy je potrebné na faktúre uviesť DIČ.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Vystavenie a uchovanie faktúry je zákonná povinnosť podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH.

Kontaktujte správcu údajov e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Meno,

E-mailová adresa alebo akékoľvek iné informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou počas kontaktu.

Poštové a e-mailové dopyty: Spracovanie osobných údajov poskytnutých pri kontaktovaní sa začína dobrovoľným zadaním údajov a trvá do ich vymazania na požiadanie. Ak dotknutá osoba nepožiada o vymazanie svojich osobných údajov poskytnutých pri kontakte, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu 10 rokov, s výnimkou prípadu reklamačného listu, po uplynutí ktorého ich zo svojich osobných údajov vymaže. jej systém. Ak dôjde k ukončeniu Webovej stránky skôr ako 10 rokov, bude vymazaná zo systému najneskôr do 30 dní od ukončenia Webovej stránky.

Správca údajov nezaznamenáva hovory, údaje budú zhromažďované iba vtedy, ak dotknutá osoba dobrovoľne poskytne svoje údaje.

kontakt, udržiavanie kontaktu,

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Reklamácia, záruka

 

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný uchovávať údaje a súvisiace reklamačné listy po dobu 5 rokov od vybavenia reklamácie.

Prešetrovanie reklamácií, výkon, spracovanie záruky.

V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.

 

 

3.3. Spracovanie údajov na iné účely

Newsletter, činnosť DM

Meno

E-mail adresa

Správca údajov bude tieto údaje spracovávať dovtedy, kým sa dotknutá osoba neprihlási na odber newslettera kliknutím na odhlasovací odkaz v newsletteri alebo kým nepožiada o ich odstránenie e-mailom alebo poštou. V prípade odhlásenia nebude Prevádzkovateľ kontaktovať Dotknutú osobu s ďalšími newslettermi alebo ponukami. Ak sa Dotknutá osoba prihlásila na odber viac ako jedného typu newslettera na Webovej stránke, Dotknutá osoba odhlási odber všetkých newsletterov v súvislosti so službou.

Propagácia produktov a služieb prevádzkovateľa, zasielanie propagačných akcií, iných reklamných správ, dopytov na priamy marketing na účely obchodnej politiky dotknutým osobám.

Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby

Odoslať personalizovanú ponuku (vytvorenie profilu)

Názov, Emailová adresa Sortiment zakúpených produktov

Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať dovtedy, kým dotknutá osoba písomne ​​nenamieta proti profilovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodov a bez nepriaznivých právnych následkov namietať proti spracúvaniu týchto údajov, a to písomným vyhlásením adresovaným prevádzkovateľovi. V prípade protestu Prevádzkovateľ už nebude používať údaje Dotknutej osoby na účely profilovania a Dotknutá osoba bude naďalej oprávnená používať Webovú stránku.

Počas profilovania správca údajov analyzuje nákupné návyky konkrétnej osoby (alebo skupiny jednotlivcov) s cieľom zobraziť cielenú reklamu na rozoslanie personalizovaného newslettera. použitie. Zaslanie ponuky rovnakého alebo podobného produktu je možné priradiť k záujmom identifikovaným správcom údajov na základe 6 skupín produktov.

Ak nie je uvedené inak alebo ak nie je namietané inak, k zobrazovaniu a odosielaniu cielenej reklamy súvisiacej s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa údajov dôjde len vtedy, ak dotknutá osoba výslovne

3.4.1.Technické údaje, údaje o návštevnosti webovej stránky

 

Správca údajov nespája údaje vygenerované počas analýzy protokolových súborov s inými informáciami a nesnaží sa identifikovať dotknutú osobu.

IP adresa je séria čísel, ktorá jednoznačne identifikuje počítač používateľa na internete. IP adresy možno použiť na geografickú lokalizáciu návštevníka pomocou počítača. Adresa navštívených stránok a dátumové a časové údaje nie sú samy osebe vhodné na identifikáciu dotknutej osoby, ale v kombinácii s inými údajmi (napr. poskytnutými pri registrácii) sú vhodné na vyvodenie záverov o dotknutej osobe.

 

Rozsah spravovaných údajov: dátum, čas, IP adresa dotknutého počítača a adresa navštívenej stránky, údaje o veku návštevníka.

 

Účel správy údajov: Systém správy údajov automaticky zaznamenáva IP adresu počítača dotknutej osoby, čas začiatku návštevy a v niektorých prípadoch aj typ prehliadača a operačného systému v závislosti od nastavenia počítača. Takto zaznamenané údaje nemožno spájať s inými osobnými údajmi. Spracovanie údajov je len na štatistické účely.

 

Účelom správy údajov je kontrolovať fungovanie služby, poskytovať personalizovanú službu a predchádzať zneužitiu.

 

Trvanie správy údajov: 30 dní od dátumu prezerania Webovej stránky.

 

3.4.2.Správa súborov cookie

Účel správy údajov: Tieto súbory cookie majú umožniť efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie webovej stránky, takže je nevyhnutné, aby niektoré funkcie webovej stránky alebo určité aplikácie fungovali správne.

Čas správy údajov: Trvá počas obdobia vašej návštevy webovej stránky, po ktorej sa automaticky vymaže.

 

- Trvalé súbory cookie:

Účel správy údajov: Správca údajov používa aj trvalý súbor cookie na lepšiu používateľskú skúsenosť (napr. na poskytovanie optimalizovanej navigácie). Tieto cookies sú uložené v súbore cookies prehliadača na dlhšiu dobu. Trvanie závisí od nastavenia, ktoré Dotknutá osoba používa vo svojom internetovom prehliadači.

Doba spracovania údajov: Tieto cookies sú uložené v prehliadači na dlhšiu dobu

vo vašom súbore cookie. Toto trvá 1-5 dní.

- Súbor cookie používaný pre nákupný košík,

- Bezpečnostné súbory cookie

- Cookies potrebné pre reláciu chránenú heslom.

– Súbor cookie merania spokojnosti zákazníkov: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed

 

Plná verzia Barion Pixel (Barion Pixel je merací kód založený na java skripte umiestnený na webe obchodníka (podobne ako funguje Google Analytics a Facebook Pixel), ktorý sleduje aktivitu návštevníkov webu. Barion Pixel na webe zhromažďuje údaje o návštevníkov, ako napríklad aké produkty videli, na čo klikali, hľadali, čo vložili do košíka, čo si kúpili, údaje sa prenášajú na servery Barion, nezhromažďujú sa ani neukladajú vo Webshop Logisztika Kft a Fantasy Shop Kft. Účelom zhromažďovania údajov spoločnosťou Barion je predchádzať podvodom a zhromažďovať údaje na marketingové účely.

 

Rozsah spracúvaných údajov: Nezhromažďujeme osobné údaje.

 

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.

 

Účel správy údajov: Rozlišovať medzi zainteresovanými stranami, identifikovať aktuálnu reláciu zainteresovaných strán, ukladať počas nej poskytnuté údaje, predchádzať strate údajov, spravovať nákupný košík (virtuemart), zabezpečiť správnu navigáciu.

 

Trvanie správy údajov: V prípade súborov cookie relácie trvá správa údajov do konca návštevy Webovej stránky, v ostatných prípadoch maximálne 30 dní. 2 kalendárne dni ohľadne veku.

 

Odstránenie súborov cookie

Dotknutá osoba má právo vymazať súbor cookie zo svojho počítača alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Súbory cookie možno zvyčajne spravovať v ponuke Nástroje / Nastavenia vášho prehliadača v časti Súkromie / História / Vlastné nastavenia pod názvom cookie, súbor cookie alebo sledovanie.

Webová stránka môže obsahovať informácie, najmä reklamy, od tretích strán, poskytovateľov reklamných služieb, ktorí nie sú prepojení so správcom údajov. Tieto tretie strany môžu tiež umiestňovať súbory cookie, webové majáky do počítača dotknutej osoby alebo zhromažďovať údaje pomocou podobných technológií, aby mohli dotknutej osobe odoslať reklamnú správu adresovanú dotknutej osobe v súvislosti s jej vlastnými službami. V takýchto prípadoch sa spracovanie údajov riadi predpismi o ochrane údajov stanovenými týmito tretími stranami a Prevádzkovateľ za takéto spracovanie údajov nenesie zodpovednosť.

 

3.4.3.Správa údajov externých poskytovateľov služieb

HTML kód portálu obsahuje odkazy z a na externý server, ktorý je nezávislý od správcu údajov. Server externého poskytovateľa služieb je priamo pripojený k počítaču dotknutej osoby. Upozorňujeme našich návštevníkov na skutočnosť, že poskytovatelia týchto odkazov sú schopní zhromažďovať užívateľské údaje vďaka priamemu pripojeniu z ich servera a priamej komunikácii s prehliadačom dotknutej osoby.

Obsah, ktorý môže byť prispôsobený pre Dotknutú osobu, poskytuje server externého poskytovateľa služieb.

Správcovia údajov uvedení nižšie môžu poskytnúť podrobné informácie o spracovaní údajov servermi tretích strán.

 

Pri prezeraní webovej stránky si počítač dotknutej osoby stiahne obrázok gif obsahujúci logo shopmania.hu z prevádzkového roku shopmania.hu, takže server môže zbierať údaje z počítača dotknutej osoby, ako je popísané vyššie.

Za účelom poskytovania prispôsobenej služby využívajú externí poskytovatelia služieb na dotknutom počítači malý dátový balík, tzv súbor cookie sa umiestni a prečíta sa späť. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovatelia služieb, ktorí ho spracúvajú, majú možnosť prepojiť aktuálnu návštevu dotknutej osoby s predchádzajúcimi, avšak len pre svoj vlastný obsah.

Vaše reklamy sa môžu zobrazovať na webových stránkach tretích strán (Google, Facebook). Títo externí poskytovatelia služieb (Google, Facebook) používajú súbory cookie na ukladanie predchádzajúcej návštevy dotknutej osoby na webovej stránke prevádzkovateľa a na základe toho dotknutá osoba zobrazuje reklamy personalizovaným spôsobom (t. j. vykonávajú remarketingové aktivity).

 

3.4.4. Súbory cookie umiestňované službou Google Analytics

Server Google Analytics ako externý poskytovateľ služieb pomáha pri nezávislom meraní a audite návštevnosti webových stránok a ďalších údajov webovej analýzy. Google môže poskytnúť podrobné informácie o nameraných údajoch na www.google-analytics.com.

Google Analytics je služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie (cookies) uložené v dotknutom počítači na analýzu interakcií používateľov na webovej lokalite. Právnym základom spracovania údajov na webové analytické účely je dobrovoľný súhlas užívateľa Webovej stránky. Súbory cookie na analytické účely sú anonymizované a súhrnné údaje, ktoré sťažujú identifikáciu počítača, ale nemožno ich vylúčiť.

Analytické informácie zhromaždené súbormi cookie (cookies) Google Analytics sa prenášajú a ukladajú na servery Google. Spoločnosť Google spracúva tieto informácie v mene správcu údajov, aby vyhodnotila zvyky používateľov zajtra navštíviť webovú stránku, zostavila správy o frekvencii používania webovej lokality a poskytla správcovi údajov dodatočné služby súvisiace s ich používaním. Pri používaní Google Analytics je IP adresa implementovaná bez anonymizácie alebo bez použitia UserID, aby sa zabránilo ukladaniu osobných údajov počas relácií.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré spoločnosť Google používa, nájdete na stránke http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 

Rozsah spracúvaných údajov: IP adresa, Cookies na analytické účely sú anonymizované a agregované údaje, na základe ktorých nie je možné identifikovať počítač ani dotknutú osobu.

 

Doba spracovania údajov: 26 mesiacov

Súbory cookie služby Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

 

3.4.5.Remarketing Google Adwords

Webová stránka používa sledovacie kódy Google Adwords. Je to preto, aby sa k návštevníkom vašich stránok neskôr mohlo dostať prostredníctvom remarketingových reklám na webových stránkach v Reklamnej sieti Google. Remarketingový kód používa súbory cookie na označenie vašich návštevníkov. Používatelia webovej stránky môžu tieto súbory cookie zakázať tak, že navštívia Správcu predvolieb reklám Google a budú postupovať podľa pokynov v ňom uvedených. Potom sa im už nebudú zobrazovať prispôsobené ponuky od správcu údajov.

 

Rozsah spravovaných údajov: hodnota nákupu (ak Dotknutá osoba nakúpila), skutočnosť a čas návštevy danej podstránky.

 

Trvanie správy údajov: do dátumu ďalšieho nákupu.

Google Analytics, Google Adwords

Súbor cookie: _ga, _gat, _gid

 

3.4.6. Súbory cookie umiestnené našim optimonk

Aplikácia OptiMonk je „prispôsobiteľný výstupný popup overlay“ systém, ktorý umožňuje Správcovi údajov ponúkať zľavy svojim zákazníkom poskytnutím ich mena a e-mailovej adresy. V prípade, že si dotknutá osoba želá opustiť rozhranie, služba to zistí a pre dotknutú osobu sa zobrazí vyskakovacie okno s kolesom šťastia poskytujúcim okamžitú výhru.

Uložené cookies: Exit popup Optimonk

- optiMonkClient,

- optiMonkSession,

- Lokálne úložisko: OptiMonkVisitorAttributes,

- Úložisko relácie: OptiMonkVisitorCart.

 

Rozsah spravovaných údajov: skutočnosť a čas návštevy konkrétnej podstránky.

 

Doba spracovania údajov: 2 roky.

4. Zpracování údajů

Zpracováním evidovaných osobních údajů provozovatel pověřuje ve smyslu článku 28 GDPR následující organizace:

 

MediaCenter Hungary Kft.

Sídlo: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II / 6.

Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Telefón: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Webstránka: www.mediacenter.hu

Činnosť: e-mailová služba 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.

Sídlo: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Webstránka: www.gls-group.eu

Činnosť: kuriérska služba, doručovanie objednávok s doručením domov; reklamácia batožiny; vrátenie balíka.

UNAS Online Kft.
Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
E-mail: unas@unas.hu
Činnosť: poskytovateľ systému internetového obchodu, poskytovateľ hostingu

 

Rocket Science Group (systém na odosielanie e-mailov Mailchimp a Mandrillapp)

Sídlo: 404 Means Street Northwest, Atlanta, GA 30318, Spojené štáty americké
E-mailová adresa: legal@mailchimp.com
Činnosť: marketingový softvér na zasielanie newsletterov

 

TradeTracker Hungary Kft.

Sídlo: 1062 Budapest, Aradi u. 16. II / 2
Telefónne číslo: +36 1 487 5312
E-mail: financial.hu@tradetracker.com
Činnosť: marketingový softvér

 

Spoločnosť Lead Media s.r.o. (Dognet)

Sídlo spoločnosti: 811 05 Bratislava, Karpatská 6, Slovensko
Telefónne číslo: +421 948 483 365
E-mail: info@edognet.hu
Činnosť: marketingový softvér

 

OTP Mobil Kft.

Sídlo: 1093 Budapešť, Közraktár u. 30-32.
E-mailová adresa: info@otpmobil.com
Činnosť: poskytovanie online systému prijímania kreditných kariet. Viac podrobností a rozsah spracovávaných údajov nájdete na nižšie uvedenom odkaze: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

LANDAX Bt.

Sídlo: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1.
E-mail: info@tharanisugyvitel.hu
Činnosť: fakturácia, spracovanie údajov kuriérom, správa NAV

 

Tharanis Management Ltd.

Sídlo: 3733, Budapešť, Kárpát utca 37.
E-mail: info@tharanisugyvitel.hu
Činnosť: fakturácia, spracovanie údajov kuriérom, správa NAV

5. Přenos údajů

Pokud neexistuje výslovné zákonné ustanovení, přenáší provozovatel údaje údaje k identifikaci Dotčené osoby třetím stranám pouze s výslovným souhlasem Dotčené osoby.

6. Přístup k údajům a opatření k zabezpečení údajů, přenos údajů

K osobním údajům mohou přistupovat zaměstnanci provozovatele za účelem plnění svých povinností.

Provozovatel přenáší jím zpracovávané osobní údaje jiným orgánům nebo státním orgánům jen způsobem a pro účel stanovený zákonem.

Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že soud, prokurátor, vyšetřovací orgán, orgán přestupku, správní orgán, Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací nebo jiné orgány oprávněné podle zákona poskytovat informace, zveřejňovat, přenášet resp. zpřístupnit dokumenty, mohou kontaktovat provozovatele.

Provozovatel poskytne osobní údaje úřadům pouze za předpokladu, že úřad uvedl přesný účel a rozsah údajů, a to v rozsahu a v rozsahu nezbytně nutném pro účel žádosti.

7. Práva dotyčné osoby

7.1. Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo zoznámiť sa s osobnými údajmi, ktoré o nej prevádzkovateľ uchováva, a s informáciami súvisiacimi s ich nakladaním, kedykoľvek požiadať, skontrolovať, aké údaje o nej prevádzkovateľ eviduje, a získať prístup k osobné údaje. Dotknutá osoba je povinná zaslať svoju žiadosť o prístup k údajom Prevádzkovateľovi písomne ​​(e-mailom alebo poštou). Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie v široko používanom elektronickom formáte. Ústne informácie sa pri uplatňovaní prístupu neposkytujú telefonicky.

Ak sa uplatňuje právo na prístup, informácie zahŕňajú:

- vymedzenie rozsahu spracúvaných údajov: meno, fakturačné meno, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo v závislosti od využívanej služby,

- účel, čas a právny základ spracúvania z hľadiska rozsahu spracúvaných údajov,

- prenos údajov: komu boli alebo budú odovzdané údaje,

- označenie zdroja údajov.

 

Prevádzkovateľ prvýkrát bezplatne poskytne Dotknutej osobe papierovú alebo elektronickú kópiu osobných údajov. Správca údajov môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov za dodatočné kópie požadované Dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba požiada o vydanie kópie elektronicky, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie e-mailom v široko používanom elektronickom formáte.

 

Po informácii môže Dotknutá osoba, ak nesúhlasí so spracovaním údajov a správnosťou spracúvaných údajov, požadovať opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, namietať spracúvanie takýchto osobných údajov, alebo môže začať postup podľa písm.

 

7.2. Právo na opravu a doplnenie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ na žiadosť Dotknutej osoby bez zbytočného odkladu písomne ​​opraví Dotknutou osobou nepresné osobné údaje alebo doplní neúplné údaje o obsah určený Dotknutou osobou. Prevádzkovateľ informuje všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje oznámené, o oprave, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Údaje o týchto príjemcoch poskytne Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti.

 

7.3. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ na jej písomnú žiadosť obmedzil spracúvanie údajov, ak

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania, ale Dotknutá osoba ich požaduje na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie údajov; v tomto prípade platí obmedzenie dovtedy, kým sa preukáže, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Správca údajov vopred informuje Dotknutú osobu, na žiadosť ktorej bolo spracúvanie údajov obmedzené, o zrušení obmedzenia spracúvania údajov.

 

7.4. Právo na zrušenie

Na žiadosť Dotknutej osoby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby, ak existuje niektorý z uvedených dôvodov: i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracúvané Prevádzkovateľom údajov; (ii) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie; (iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou a neexistuje žiadny zákonný dôvod na spracúvanie údajov, osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nezákonne; vi) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti priamo deťom. Dotknutá osoba nemôže uplatniť svoje právo na výmaz alebo zabudnutie, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely: i) výkonu práva na slobodu prejavu a informácií; ii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; iii) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by uplatnenie práva na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo takéto spracovanie; alebo (iv) vznášať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

7.5. Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov umožňuje Dotknutej osobe získavať a ďalej používať „vlastné“ údaje, ktoré poskytla vo svojom Systéme správy údajov, pre svoje vlastné účely a prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb. Vo všetkých prípadoch je právo obmedzené na údaje poskytnuté Dotknutou osobou, neexistuje možnosť prenosnosti iných údajov. (napr. štatistiky, údaje o transakciách, údaje o vernosti atď.)

Osobné údaje dotknutej osoby v jej Systéme správy údajov (napr. počas kurzu alebo odberu newslettera):

- v členitom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte,

- oprávnený na prevod na iného prevádzkovateľa,

- požiadať o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi údajov - ak je to vo vašom systéme správy údajov technicky možné.

 

Prevádzkovateľ splní požiadavku na prenosnosť údajov len na základe žiadosti napísanej e-mailom alebo poštou. Na splnenie žiadosti je potrebné, aby sa Prevádzkovateľ uistil, že oprávnená Dotknutá osoba chce toto právo uplatniť. To si vyžaduje, aby sa dotknutá osoba po upozornení osobne dostavila v sídle prevádzkovateľa údajov, aby správca údajov mohol identifikovať žiadateľa pomocou údajov vo svojom systéme. V rámci tohto práva môže dotknutá osoba požiadať o prenosnosť mena, e-mailovej adresy alebo údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytla. Uplatnenie práva nevedie automaticky k vymazaniu údajov zo systémov prevádzkovateľa, preto môže dotknutá osoba aj po uplatnení tohto práva využívať služby prevádzkovateľa.

7.6. Odmietnutie spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov vrátane profilovania z dôvodov súvisiacich s jej situáciou, pričom Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej, resp. jej osobné údaje na priame obchodné účely vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho získavania podnikateľskej činnosti, osobné údaje už Prevádzkovateľ na tento účel nebude spracúvať.

 

Dotknutá osoba môže podať námietku písomne ​​(e-mailom alebo poštou) alebo v newsletteri zaslaním oznámenia ktorejkoľvek strane kliknutím na odkaz na odhlásenie v liste.

 

7.7. Vymáhanie práv zosnulého Dotknutou osobou inou

Práva zosnulej osoby, ako je právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a protest, uplatňuje do piatich rokov od smrti dotknutej osoby prevádzkovateľ údajov, oprávnená osoba je oprávnená presadiť. Ak zosnulý urobil správcovi údajov viac takýchto vyhlásení, môže tieto práva uplatniť osoba uvedená vo vyhlásení urobenom neskôr.

 

Ak zosnulý takéto vyhlásenie neurobil, práva zosnulého za jeho života a uvedené v predchádzajúcom odseku môže uplatniť jeho blízky príbuzný podľa príslušného Občianskeho zákonníka do piatich rokov od jeho smrti. toto právo po prvýkrát).

Blízky príbuzný Občianskeho zákonníka. 8:1. § (1) 1 manžel, sesternica, osvojenec, nevlastný syn a pestún, osvojiteľ, nevlastný otec a pestún a brat. Blízky príbuzný zosnulého musí preukázať:

- skutočnosť a dátum úmrtia zosnulého úmrtným listom alebo súdnym príkazom, a

- verejnou listinou preukáže svoju totožnosť a v prípade potreby aj postavenie svojich blízkych príbuzných.

Pri uplatňovaní týchto práv zosnulých, najmä v konaní proti prevádzkovateľovi a pred Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií alebo pred súdom Infotv. a podľa Nariadenia, - má zosnulý počas života práva a povinnosti.

 

Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľ informuje blízkeho príbuzného o vykonanom opatrení, pokiaľ to nie je výslovne zakázané vo vyhlásení zosnulej osoby.

 

7.8. Lehota na splnenie požiadavky

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, 6.1.-6.6. Do jedného mesiaca od prijatia akejkoľvek žiadosti podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu o prijatých opatreniach. V prípade potreby, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, avšak v takom prípade bude Prevádzkovateľ informovať Dotknutú osobu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, Prevádzkovateľ poskytne informácie elektronicky, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada inak.

7.9. Náhrada škody a škody

Každá osoba, ktorá v dôsledku porušenia Nariadenia utrpela materiálnu alebo nemateriálnu ujmu, má právo na náhradu vzniknutej škody od Prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov. Spracovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracovaním údajov len v prípade, že nedodržal povinnosti uvedené v zákone, ktoré majú spracovatelia údajov osobitne, alebo ak nerešpektoval zákonné pokyny prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi. . Prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že žiadnym spôsobom nezodpovedá za udalosť, ktorá škodu spôsobila.

8. Možnosti vymáhání

Práva Dotčené osoby můžete uplatnit e-mailem nebo poštou. Po telefonu nelze vymáhat žádná práva.

 

Svá práva můžete uplatnit na následujících kontaktech:

 

Název: Webshop Logisztika Kft.

 

Poštovní adresa: 1097, Budapešť, Ecseri út 14-16.

 

E-mailová adresa: adatvedelem@webshoplog.hu

 

Svá práva nebudete moci uplatnit, pokud Provozovatel prokáže, že nejste v pozici identifikovat Dotčenou osobu. Je-li žádost dotčené osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená (zejména s ohledem na její opakující se povahu), může si Provozovatel účtovat přiměřený poplatek za vyhovění žádosti nebo odmítnout jednat. Důkazní břemeno této skutečnosti leží na správci údajů. Pokud má provozovatel pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti žadatele.

 

Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s rozhodnutím provozovatele podle Info.tv, vyhlášky a Občanského zákoníku (V. zákona z roku 2013)

a.) Můžete se obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.; www.naih.hu) nebo

b.) Svá práva můžete uplatnit u soudu.

9. Řešení případů ochrany osobních údajů

Incident ochrany osobních údajů je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním informacím, které se přenášejí, uchovávají nebo se s nimi jinak zachází. Za účelem kontroly opatření souvisejících s incidentem ochrany údajů, informování dozorového orgánu a informování Dotčené osoby vede provozovatel rejstřík obsahující rozsah osobních údajů, kterých se incident týká, rozsah a počet dotčených osob, datum, okolnosti a následky incidentu. Pokud se správce údajů domnívá, že konkrétní incident představuje vysoké riziko pro práva a svobody dotčených osob, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin, informuje o incidentu dotyčnou osobu a dozorový orgán.

Nahoru